Korkeimman oikeuden päätöksen KKO:2018:64 mukaan julkisen kilpailutuksen voittanut yritys voi joutua liikkeen luovutusta koskevien periaatteiden mukaan ottamaan työntekijöikseen kilpailutuksen hävinneen yrityksen työntekijät, jos kilpailutuksen hävinnyt yritys toimitti kyseisiä palveluita toimeksiantajalle ennen kilpailutusta.

Korkeimman oikeuden päätöksen tiivistelmä:

Kaupunki ja B ry olivat sopineet koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. A oli työskennellyt iltapäiväkerhon ohjaajana B ry:n palveluksessa. B ry:n lopetettua iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen kaupunki oli sopinut toiminnan järjestämisestä C ry:n kanssa ja B ry oli irtisanonut A:n työsopimuksen.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että asiassa oli kyse liikkeen luovutuksesta ja että C ry oli velvollinen suorittamaan A:lle korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. (Ään.) Ks. KKO:2018:65 KKO:2018:66

Korkeimman oikeuden arvioinnin keskeinen yhteenveto:

21. Yhteenvetonaan Korkein oikeus toteaa, että C ry on ryhtynyt harjoittamaan iltapäiväkerhotoimintaa samoissa tiloissa ja samoilla kalusteilla kuin B ry oli toimintaa harjoittanut ja että asiakaskunta oli siirtynyt B ry:ltä C ry:lle. Toiminta on ollut täysin samanlaista ennen ja jälkeen toiminnanharjoittajan vaihtumisen eikä toiminta ole ollut asian ratkaisuun vaikuttavalla tavalla keskeytyneenä. Toisaalta pääosa B ry:n henkilöstöstä ei ole siirtynyt C ry:n palvelukseen eikä tiloja ja kalusteita lukuun ottamatta muuta aineellista tai aineetonta omaisuutta ole siirtynyt C ry:lle.”

KKO viittasi tapauksessa myös Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioon  19.10.2017, Securitas C-200/16, jossa todettiin mm. että ”[34]…”yrityksen tai liikkeen luovutus” alaan kuuluu tilanne, jossa toimeksiantaja on irtisanonut yrityksen kanssa tehdyn valvonta- ja vartiointipalvelujen suorittamista sen laitoksissa koskevan sopimuksen ja tämän jälkeen tehnyt kyseisen palvelun suorittamiseksi uuden sopimuksen toisen yrityksen, joka kieltäytyy ottamasta ensimmäisen työntekijöitä palvelukseensa, kanssa, kun toinen yritys on ottanut käyttöön kyseisen palvelun suorittamiseksi välttämättömät laitteistot

Myös samana päivänä annetut päätökset KKO:2018:65 KKO:2018:66 olivat mielenkiintoisia; niissä kunnan otettua takaisin aiemmin ulkoistetun toiminnan, tilanne katsottiin myös liikkeen luovutukseksi ja kunnan velvollisuus oli ottaa työntekijöikseen yksityisellä olleet työntekijät.