Korkeimman Oikeuden Päätöslauselma KKO 2011:92:

Kustannusyhtiö oli saanut H:lta käännössopimuksella yksinoikeuden monistaa ja julkaista kaunokirjallisen teoksen käännöksen kirjan muodossa omalla toiminimellään. Käännökseen liittyvät tekijänoikeudet olivat muilta osin jääneet H:lle. Kirjan ilmestyttyä kustannusyhtiö oli tehnyt toisen yhtiön kanssa sopimuksen, jonka mukaan kustannusyhtiö luovutti yhtiölle yksinoikeuden valmistuttaa ja markkinoida teosta taskukirjana. H:n kääntämä teos julkaistiin pehmeäkantisena taskukirjana, jonka nimiölehdellä oli tietoja kummastakin yhtiöstä.

Korkein oikeus katsoi yhtiöiden välisen sopimuksen sisältäneen käännökseen liittyvien tekijänoikeuksien edelleenluovutuksen. Koska kustannusyhtiö oli siten rikkonut käännössopimusta ja toinen yhtiö käyttänyt H:lta näin siirtyneitä oikeuksia, yhtiöt olivat hyvitys- ja korvausvelvollisia H:lle.

Kysymyksenasettelu

1. WSOY on tehnyt H:n kanssa 6.8.1999 käännössopimuksen ja saanut yksinoikeuden monistaa ja julkaista kirjan muodossa omalla toiminimellään H:n Danielle Steelin alkuperäisteoksesta Mirror Image tekemän suomenkielisen käännöksen. Käännös on julkaistu nimellä Peilikuva. Käännökseen liittyvät tekijänoikeudet ovat muilta osin jääneet H:lle, ja niiden käytöstä on tullut sopia erikseen. WSOY:llä on käännössopimuksen perusteella ollut oikeus julkaista H:n käännös myös niin sanottuna taskukirjana.

2. WSOY on tehnyt Taskukirja Loisto Oy:n (jäljempänä Loisto) kanssa 30.5.2001 taskukirjalaitoksen yksinmyyntisopimukseksi otsikoidun sopimuksen sanotusta, H:n kääntämästä teoksesta. Korkeimmassa oikeudessa on ensisijaisesti kysymys sen seikan arvioimisesta, mitä oikeuksia WSOY on tällä sopimuksella luovuttanut Loistolle.

3. Tekijänoikeuslain 28 §:n mukaan se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, ei saa luovuttaa oikeutta toiselle, ellei muuta ole sovittu. Käännössopimuksen mukaan WSOY ei ole saanut oikeutta H:n tekijänoikeuden edelleenluovutukseen.

Mielenkiintoisia otteita Korkeimman Oikeuden päätöksen perusteluista:

11. Sopimuksen nimenomaisten ehtojen mukaan Loisto on myös voinut toimia varsin itsenäisesti ja esimerkiksi ottaa teoksesta harkintansa mukaan uusia painoksia. WSOY:llä ei sitä vastoin ole sopimuksen kestäessä ollut oikeutta ottaa teoksesta omaa taskukirjapainosta. Sopimusehdoista ei ilmene, että Loiston olisi miltään osin tarkoitettu toimivan WSOY:n lukuun. Loisto on maksanut WSOY:lle painosmäärään ja taskukirjan yksikköhintaan perustuneen kiinteän korvauksen, ja Loisto on kantanut taloudellisen riskin painattamiensa kirjojen menekistä. Henkilötodistelussa kerrottiin, että WSOY olisi voinut saada Loistolta taskukirjan hyvän menekin perusteella ylimääräisen vuosihyvityksen. Tällainen mahdollinen järjestely ei kuitenkaan perustu asiassa esitetyn kirjallisen sopimuksen ehtoihin eikä sen tueksi ole muuta selvitystä.

13. Loistolle on sopimuksen sanamuodon mukaisesti vastiketta vastaan siirtynyt yksinoikeus määrätä käännöksen käyttämisestä omassa elinkeinotoiminnassaan taskukirjalaitoksissa, ja Loisto on käytännössä sopimuksen perusteella myös itsenäisesti määrännyt kustantajalle kuuluvista keskeisistä oikeuksista. Korkein oikeus katsoo, kuten alemmat oikeusasteet, että sopimusjärjestelyä kokonaisuutena arvioiden WSOY on yhtiöiden välisellä sopimuksella luovuttanut Loistolle H:lta käännössopimuksella saamiaan, tekijänoikeudellisesti merkityksellisiä oikeuksia.

Lue koko päätös